Personopplysninger

Generelt om NextGenTels behandling av personopplysninger


NextGenTel er behandlingsansvarlig for personopplysninger som innhentes for våre kunder innenfor merkevarene NextGenTel og Telio og ved bruk av våre websider www.nextgentel.no og www.telio.no.


  Behandlingsgrunnlag

  Personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31 inneholder regler om registrering, utlevering og annen form for behandling av personopplysninger som kan knyttes til en enkeltperson. På denne bakgrunn har NextGenTel utarbeidet "Generelle regler om NextGenTels behandling av personopplysninger". Disse reglene supplerer de øvrige avtalevilkår for NextGenTels produkter og tjenester. Reglene er generelle, det vil si at de gjelder for alle avtaleforhold, både nåværende og fremtidige, som kunden har med NextGenTel.

  NextGenTels behandling av personopplysninger skjer innenfor rammen av de generelle reglene i personopplysningsloven, konsesjoner fastsatt av Datatilsynet og særskilte lovregler om behandling av personopplysninger.


  NextGenTels kunderegister

  Med kunde menes i denne forbindelse enhver juridisk person som har inngått avtale med NextGenTel om levering av produkter og tjenester. Bruker av tjenestene er kunden selv, eller en person som med kundens tillatelse kan benytte seg av en eller flere tjenester.

  NextGenTel vil ved avtaleinngåelsen registrere opplysninger om kunden og avtaleforholdet som selskapet har saklig behov for. NextGenTel vil registrere alle endringer i avtaleforholdet, tjenestebruk, og øvrig korrespondanse mellom partene inkludert betalingstransaksjoner i forbindelse med avtalen. 

  NextGenTel vil også registrere opplysninger om personer som NextGenTel har avslått å inngå avtale med i den hensikt å kunne underrette vedkommende om avslaget. Disse personopplysningene vil bli slettet etter endt behandling, i tråd med krav i personopplysningsloven.


  Innhenting av personopplysninger

  For å kunne levere våre tjenester, trenger NextGenTel informasjon om våre kunder. NextGenTel vil i hovedsak motta personopplysninger direkte fra kunden. Dersom NextGenTel ønsker å innhente opplysninger fra kunden som ikke er nødvendige for ivaretakelse av avtaleforholdet, skal NextGenTel informere kunden om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva opplysningene vil bli brukt til (dvs. formålet med behandlingen).

  Personopplysninger vil også kunne innhentes fra tredjepart. Med tredjepart menes her offentlige og private institusjoner, herunder NextGenTels samarbeidspartnere. Kunden vil bli varslet ved innsamling av opplysninger fra tredjepart, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller det er på det rene at kunden allerede kjenner til de opplysninger varselet skal inneholde (personopplysningsloven § 20).


  Behandlingens formål

  Formålet med registrering og behandling av kundeopplysninger er å oppfylle avtaler med kunden om leveranse av produkter og tjenester. NextGenTel behandler personopplysninger for å drive kundeadministrasjon, opplysningstjeneste, fakturering i forbindelse med kundens bruk av NextGenTels produkter og tjenester. I enkelte tilfeller er NextGenTel også lovpålagt å registrere opplysninger om kunden og rapportere opplysninger til myndighetene. NextGenTel kan bare behandle personopplysninger til andre formål i den grad lovgivningen gir adgang til det eller kunden har samtykket til slik behandling.


  Kundepleie mv

  NextGenTel vil i samsvar med lovgivningen og konsesjonsvilkårene kunne bruke kundeopplysninger som grunnlag for informasjon om eksisterende og nye tjenester og produkter innen samme produktkategori. Eksempler på nye tjenester og produkter kan være økte hastigheter eller nye innholdstjenester.


  Innsyn, retting og sletting

  Kunden kan ved henvendelse til NextGenTel kreve innsyn i registrerte personopplysninger (personopplysningsloven § 18, jf § 24). Henvendelsen sendes NextGenTel AS ved personvernombudet eller ved å kontakte kundeservice.

  Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven §§ 27 og 28 kan kunden kreve å få rettet mangelfulle personopplysninger og slettet unødvendige opplysninger. Opplysninger om kunden slettes iht. gjeldende konsesjonskrav og andre regulatoriske krav. Opplysningene kan likevel behandles til andre formål så fremt det foreligger selvstendig lovgrunnlag eller etter personopplysningsloven § 8. Kontaktinformasjon vedrørende behandling av personopplysninger: personvernombudet@nextgentel.com