Åpenhetsloven

NextGenTel arbeider målrettet med samfunnsansvar og menneskerettigheter. Arbeidet skal sikre at NextGenTel oppfyller kravene i Åpenhetsloven.

Denne redegjørelsen oppfyller kravet i Åpenhetsloven § 5 a).

NextGenTel har etablert et system for gjennomgang av leverandørkjeder og avtaler. NextGenTel gjennomfører også løpende intern opplæring av ledere og medarbeidere i loven og de verktøy som brukes for å sikre etterlevelse. Systemet er basert på en desentralisert organisering, hvor den som har kontakt med leverandøren, selv gjør vurderingen. Kontraktsparten skal alltid være orientert om at NextGenTel stiller krav og gjør vurderinger etter Åpenhetsloven.

Når NextGenTel inngår eller viderefører en avtale gjøres det alltid en risikovurdering. Her vurderes alvorlighetsgraden og sannsynligheten for at det foreligger kritikkverdige forhold på leverandørens side. Avtalen flagges deretter som «rød», «gul» eller «grønn», og status legges inn i NextGenTels avtalehåndteringssystem.

I risikovurderingen inngår blant annet;

 • generell risiko knyttet til det landet produksjonen skjer
 • hvilken/hvilke bransjer som er involvert
 • hva slags produkt/tjeneste som leveres
 • om det er komplekse leverandørkjeder, dvs. mange ledd/underleverandører
 • om det brukes mellommenn/rekrutteringsagenter
 • risiko for at leverandøren ikke etterlever grunnleggende arbeidstakerrettigheter, og
 • risiko for at det benyttes migrantarbeidere i leveransen

Undersøkelsene baseres på dokumentasjon fra leverandøren, andre tilgjengelige kilder og spørsmål til relevante personer på leverandørsiden. Avhengig av utfallet av vurderingen gjøres det tiltak, for eksempel at man velger en annen leverandør, eller tar inn vilkår i avtalen som sikrer at de kritikkverdige forholdene opphører.

Noen forhold anser vi som så alvorlige at de aldri skal aksepteres, og alltid flagges som «røde»:

 • Barnearbeid
 • Tvangsarbeid
 • Alvorlig helserisiko og sikkerhetsmangler (død, alvorlig skade)
 • Brudd på lovbestemt minstelønn
 • Korrupsjon og bestikkelser

Dersom det oppdages brudd hos en leverandør på ett av disse områdene, stanses leveransen og leverandøren settes på en egen liste for overvåkning, med krav om særskilt dokumentasjon og oppfølgingsrevisjon som bekrefter at forholdene er opphørt, før leveransen kan gjenopptas.

NextGenTel har per 14. juni 2023 ikke identifisert avtaler med negative konsekvenser, eller risiko for faktiske negative konsekvenser (jf. Åpenhetsloven § 5 b) og c).

Loading chat...